logo

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวนโหลด 1