ระบบ DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2565

Click เข้าสู่ระบบ DMC 65 นับเวลาถอยหลัง ปิดระบบ DMC
ระบบจัดเก็บข้อมุลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2565 ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบปลายภาคในโรงเรียน โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2566 รายการที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

1. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  [ดูรายละเอียด]

2. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน  [ดูรายละเอียด]

3. เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ซึ่งยังไม่มีฐานข้อมูลระบบ DMC[ดูรายละเอียด][(การใช้งานเครื่องอ่านบัตร)และนักเรียนติด G  [ดูรายละเอียด][การใช้งานระบบG-Code]

4. ย้ายเข้านักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น

5. ย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน

6. จัดห้องเรียน/แก้ไขชั้นเรียน

7. เปลี่ยนชื่อนักเรียน

8. อัพโหลดเอกสาร

9. ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ดังนี้

     9.1 รายการน้ำหนักส่วนสูง

     9.2 ความด้อยโอกาส ขาดแคลน

     9.3 การเดินทาง

     9.4 ประเภทนักเรียน

     9.5 สายการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย)

     9.6 แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

     9.7 แก้ไขเลขบัตรระจำตัวประชาชนของนักเรียน

10. บันทึกการสอบได้สอบตกของนักเรียนทุกระดับชั้น  [ดูรายละเอียด]

11. บันทึกการสอบตก ซ้ำชั้นของนักเรียน ให้ระบุที่ไม่ผ่านการประเมิน (สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นไปที่เลือกซ้ำชั้น)  [ดูรายละเอียด]

12. บันทึกการสอบได้ เรียนจบ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 ม.6  [ดูรายละเอียด]

13. ตรวจสอบข้อมูลรายการจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ  [ดูรายละเอียด]

14. เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนกดยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (ระบบเปิดให้ยืนยันข้อมูลวันเดียวเท่านั้น)

15. ผู้อำนวยการโรงเรียนกดรับรองข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (ระบบเปิดให้ยืนยันข้อมูลวันเดียวเท่านั้น)