ระบบ DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2565

Click เข้าสู่ระบบ DMC 65 นับเวลาถอยหลัง ปิดระบบ DMC

คำถามที่พบบ่อย

พิมพ์คำถามสั้นๆ ในช่องค้นหา กดที่ช่องของคำถาม จะปรากฎคำตอบที่ด้านล่างของคำถาม

ค้นหาคำถาม

https://portal.bopp-obec.info/obec65/

เข้าที่ระบบ DMC หัวข้อ "ปรับปรุงข้อมูล" ข้อ 3.1.7 แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ในช่องเลขประจำตัวประชาชน ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา ใส่เลขประจำตัวใหม่ แล้วกดบันทึก หลังจากที่บันทึกการแก้ไขแล้ว ต้องรอระบบทำการแก้ไขซักพักเลขถึงจะเปลี่ยนให้

ให้จัดทำแบบฟอร์มเอกสารขอแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วส่งอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com ให้ สพฐ. แก้ไข โดยเจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ใน เมนู 2.7.9

ให้จัดทำแบบฟอร์มเอกสารขอแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วส่งอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com ให้ สพฐ. แก้ไข โดยเจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ใน เมนู 2.7.10

ติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับเขตฯ Line Open Chat DMC@kan4

ติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับเขตฯ Line Open Chat DMC@kan4

เข้าที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec65/ เลือกหัวข้อลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เขตฯ เพื่อนุมัติ User เมื่อเจ้าหน้าที่เขตฯ อนุมัติ User แล้ว จึงจะใช้ได้

กรณี นักเรียนย้ายไปเรียนที่อื่น ให้ย้ายออกที่หัวข้อโรงเรียน ข้อ 2.7.5 ย้ายออก กรณี นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนในพื้นที่ ให้จำหน่ายนักเรียน ที่หัวข้อโรงเรียน ข้อ 2.7.6 ออกกลางคัน/จำหน่าย เลือกสาเหตุ (จำหน่าย) ไม่มีตัวตนในพื้นที่ (มีหนังสือรับรอง)

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการฯ เป็นผู้ลงทะเบียน user เลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น SCHOOL_DIRECTOR ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน กดรับรองข้อมูล

ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปรักษาการฯ โรงเรียนลงทะเบียน User ผู้ใช้งานเพิ่ม เลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น SCHOOL_DIRECTOR ในช่อง ชื่อผู้ใช้งาน (Username)* ให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักตามด้วย _1 หรือ _2 ตามลำดับแล้วแต่กรณีว่าได้รับแต่งตั้งให้รักษาการฯจำนวนกี่โรงเรียน

กรณี นักเรียนมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลข G และเคยเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มาแล้ว ให้ย้ายเข้าที่เมนู 2.7.1 ย้ายเข้านักเรียน กรณี นักเรียนมีเลขประชาชน 13 หลักแต่ไม่เคยเข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้เพิ่มนักเรียนที่เมนู 2.7.3+เพิ่มนักเรียน กรณีนักเรียนไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก ให้เพิ่มนักเรียนในระบบ G-Code ดังนี้ 1. ขอออกเลขรหัสนักเรียนในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร ( G-Code) ที่ https://gcode.moe.go.th/ 2. นำเลข G ที่ได้จากระบบ G-Code ไปบันทึกในระบบ DMC ที่หัวข้อ 2.7.4 +เพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

กรณีนักเรียนมีตัวตนมาเรียนจริงที่โรงเรียนเราแล้ว สามารถย้ายเข้านักเรียนได้ ดังนี้ 1. ย้ายเข้านักเรียน ที่เมนู 2.7.1 ย้ายเข้านักเรียน แล้วโทรประสานให้โรงเรียนต้นทางย้ายนักเรียนออกให้ 2. กรณีโรงเรียนเดิมไม่ย้ายนักเรียนออกให้ สามารถย้ายเข้าโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน นำบัตรประชาชนนักเรียนมาย้ายเข้านักเรียนโดยใช้เครื่องอ่านบัตร 3. กรณีนักเรียนไม่มีบัตรประชาชน หรือไม่สามารถย้ายเข้าโดยใช้เครื่องอ่านบัตรได้ ให้อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่หัวข้อโรงเรียน ข้อ 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนภายในสังกัด สพฐ. ที่หัวข้อ 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร

กรณีนักเรียนไปเรียนที่อื่นแล้ว ให้ย้ายออกที่เมนู 2.7.5 ย้ายออก เนื่องจากระบบ DMC นับนักเรียนที่มีตัวตนมาเรียนจริง เพื่อจัดสรรงบประมาณ

แก้ไขในระบบ DMC ที่หัวข้อโรงเรียน 2.7.8 แก้ไขชื่อนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปิดวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 16.30 น. ภาคเรียนที่ 2 ปิดวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 16.30 น. รอบสิ้นปีการศึกษา ปิดวันที่ 30 เมษายน เวลา 16.30 น.

ปิดเวลา 16.30 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับเขตฯ Line Open Chat DMC@kan4

เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนกดยืนยันข้อมูล และผู้อำนวยการโรงเรียนกดรับรองข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกดรับรองข้อมูลด้วยทุกรอบของการจัดเก็บข้อมูลก่อนระบบปิด

สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ DMC ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ขอออกเลขรหัสนักเรียนในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร ( G-Code) ที่ https://gcode.moe.go.th/ 2. นำเลข G ที่ได้จากระบบ G-Code ไปบันทึกในระบบ DMC ที่หัวข้อ 2.7.4+เพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

การจัดการศึกษาให้กับสามเณรหรือพระสงฆ์ มิใช่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไม่สามารถรับสามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปได้

นักเรียนที่อายุถึงเกณฑ์ชั้นเรียนขั้นต่ำสุดที่โรงเรียนเปิดสอนและอายุไม่เกิน 20 ปี ในระบบ DMC แม้อายุจะไม่ตรงเกณฑ์ชั้นเรียน หากมีตัวตนมาเรียนจริงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติ

ให้บันทึกข้อมูลที่หัวข้อปรับปรุงข้อมูล ข้อ 3.1.8 ข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

เพิ่มนักเรียนที่หัวข้อโรงเรียน ข้อ 2.7.3+เพิ่มนักเรียน

กรณีนักเรียนมีตัวตนมาเรียนจริงที่โรงเรียนเราแล้ว สามารถย้ายเข้านักเรียนได้ ดังนี้ 1. ย้ายเข้านักเรียน ที่เมนู 2.7.1 ย้ายเข้านักเรียน แล้วโทรประสานให้โรงเรียนต้นทางย้ายนักเรียนออกให้ 2. กรณีโรงเรียนเดิมไม่ย้ายนักเรียนออกให้ สามารถย้ายเข้าโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน นำบัตรประชาชนนักเรียนมาย้ายเข้านักเรียนโดยใช้เครื่องอ่านบัตร 3. กรณีนักเรียนไม่มีบัตรประชาชน หรือไม่สามารถย้ายเข้าโดยใช้เครื่องอ่านบัตรได้ ให้อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่หัวข้อโรงเรียน ข้อ 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนภายในสังกัด สพฐ. ที่หัวข้อ 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร

บันทึกที่หัวข้อ ปรับปรุงข้อมูล ข้อ 3.2.2 สอบได้สอบตก สิ้นปีการศึกษา เลือกช่องสถานะ รอดำเนินการ

ให้บันทึกข้อมูลที่หัวข้อปรับปรุงข้อมูล ข้อ 3.1.8 ข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ในช่อง สถานะการติดตาม/ดำเนินการ เลือก 2.1.2 หรือ 2.2.2 -อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตาม

แก้ไขในระบบ DMC ที่หัวข้อโรงเรียน 2.7.7 จัดห้องเรียน/แก้ไขชั้นเรียน

ย้ายออกนักเรียนที่หัวข้อโรงเรียน ข้อ 2.7.5 ย้ายออก (ให้ระบุในหนังสือส่งตัวนักเรียน ว่าได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้ว)

สามารถจัดหาซื้อเครื่องอ่านบัตรมาใช้แทนได้เอง

สามารถจัดหาซื้อเครื่องอ่านบัตรมาใช้แทนได้เอง
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
www.kan4.go.th