ระบบ DMC รอบ 10 มิถุนายน 2566

Click เข้าสู่ระบบ DMC 66 นับเวลาถอยหลังปิดระบบ DMC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบ 10 มิถุนายน 2566 นับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนมาเรียนจริงที่โรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เท่านั้น โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. รายการที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

1. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  [ดูรายละเอียด]

2. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน  [ดูรายละเอียด]

3. เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ซึ่งยังไม่มีฐานข้อมูลระบบ DMC เพิ่มนักเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่ชั้นอนุบาล[ดูรายละเอียด][(การใช้งานเครื่องอ่านบัตร)และนักเรียนติด G  [ดูรายละเอียด][การใช้งานระบบG-Code]

4. ย้ายเข้านักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น

5. ย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน

6. จัดห้องเรียน/แก้ไขชั้นเรียน

7. เปลี่ยนชื่อนักเรียน

8. อัพโหลดเอกสาร

9. ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ดังนี้

     9.1 รายการน้ำหนักส่วนสูง

     9.2 ความด้อยโอกาส ขาดแคลน

     9.3 การเดินทาง

     9.4 ประเภทนักเรียน

     9.5 สายการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย)

     9.6 แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

     9.7 แก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

10. ตรวจสอบข้อมูลรายการจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ  [ดูรายละเอียด]

11. เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนกดยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. (ระบบเปิดให้ยืนยันข้อมูลวันเดียวเท่านั้น)

12. ผู้อำนวยการโรงเรียนกดรับรองข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. (ระบบเปิดให้ยืนยันข้อมูลวันเดียวเท่านั้น)