Get Adobe Flash player
 • กาญจน์ 4 รุกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์) ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด

  กาญจน์ 4 รุกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5...

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:22
 • การประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

  การประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:19
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือนมกราคม 2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือนมกราคม 2565

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:15
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 3

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 07:11
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ. New

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 3 New

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amsshrms54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

แบบ 2565mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2376026
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
256
1723
4161
2356674
43754
43785
2376026

Your IP: 107.21.85.250
2022-01-25 01:38

anti2

thai eng

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • โครงสร้าง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • Q&A
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • Social Network
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี
       รอบ 6 เดือน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • E-Service
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
       บุคคล
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
       การจัดหาพัสดุ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ประจำปี
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
       ประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
       มิชอบ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       ภายในหน่วยงาน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
       ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 •    

  1.1

  IMAGE กาญจน์ 4 รุกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์) ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด
  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565
            วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4... Read More...
  IMAGE การประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565
            วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายวีระพงษ์... Read More...
  IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ประจำเดือนมกราคม 2565
  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565
            วันที่ 21 มกราคม 2565 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพิ่มบุญให้คนที่เรารัก ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ... Read More...
  IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565
  วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายจักรกฤษ อำพันทอง... Read More...
  IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING
  วันเสาร์, 22 มกราคม 2565
  วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง... Read More...

  form form001banner6 IQA4bulinding004itaa4

   

  ประเทอง vichai01 โสภณ พรสวรรค นรนดร เกษรนทร001

  IMAGE การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
  วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564
  ประกาศตำแหน่งว่างสายบริการสถานศึกษา ปี 2564 (เพิ่มเติม)... Read More...
  IMAGE ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย...
  วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564
  ประกาศรับย้าย 38 ค.(2) สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ตัวชี้วัด 38 ค.(2)... Read More...
  IMAGE การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565
  วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564
  1. หนังสือแจ้งการย้ายข้าราชการครู (กรณีย้ายปกติ)... Read More...
  IMAGE Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ....
  วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
  Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ... Read More...
  IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
  วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561   Read More...
  IMAGE คู่มือ Krungthai Corporate Online
  วันพุธ, 01 กันยายน 2564
    Read More...
  IMAGE แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน 30 ก.ย. 63 รายชื่อผู้ทิ้งงาน 3 ก.ย. 63... Read More...
  IMAGE ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563
  วันอาทิตย์, 28 มิถุนายน 2563
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ  2563  ... Read More...

  dlit58 kan1 tuifree

  IMAGE ธกส.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ
  วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562
  วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ธกส.สาขาเลาขวัญ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรสังคม (csr) พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองผือด้วยการทาสีอาคารเรียน ปลูกผักสวนครัว... Read More...
  IMAGE โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองผือ
  วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562
  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะจาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมกับได้มอบสื่อการเรียนการสอน... Read More...
  IMAGE นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมห้องสมุด
  วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายบุญชู  ลิ่มอติบูลย์ เจ้าของกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้มาติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง... Read More...
  IMAGE ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านหนองผือ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร
  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร... Read More...
  IMAGE กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์
  วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562
  วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม... Read More...
  ข่าวการศึกษา

  wed1

  73

  72