Get Adobe Flash player
การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จ

การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ ติดตามออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ ติดตามออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM...

  วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 07:16
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ การใช้หลักสูตรต้านทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ...

  วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 09:37
 • การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM การนำเสนอนวัตกรรมจากชุดโครงการวิจัย “การยกระดับการศึกษาด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กเยาวชน และคนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี”

  การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM การนำเสนอนวัตกรรมจากชุดโครงการวิจัย...

  วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564 08:09
 • การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จ

  การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จ

  วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 09:08
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ.เขต 1

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม 3

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2077639
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1417
965
6376
2058963
46603
55374
2077639

Your IP: 35.175.191.36
2021-07-29 11:47

anti2

thai eng

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • โครงสร้าง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • Q&A
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • Social Network
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี
       รอบ 6 เดือน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • E-Service
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
       บุคคล
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
       การจัดหาพัสดุ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ประจำปี
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
       ประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
       มิชอบ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       ภายในหน่วยงาน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
       ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 •    

  [ Download Code]

  IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ ติดตามออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564
            วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ ติดตามออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM... Read More...
  IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ การใช้หลักสูตรต้านทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom
  วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ กำกับ... Read More...
  IMAGE การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM การนำเสนอนวัตกรรมจากชุดโครงการวิจัย “การยกระดับการศึกษาด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กเยาวชน และคนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี”
  วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564
            วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... Read More...
  IMAGE การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จ
  วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ... Read More...
  IMAGE การประชุมพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
  วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4... Read More...

  form form001banner6 IQA4bulinding004itaa4

  ประเทอง vichai01 โสภณ พรสวรรค นรนดร เกษรนทร001

  nov
  วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564
  กกกำำำดำดำดำกำำก Read More...
  IMAGE Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ....
  วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
  Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ... Read More...
  IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
  วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561   Read More...
  IMAGE แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน 30 ก.ย. 63 รายชื่อผู้ทิ้งงาน 3 ก.ย. 63... Read More...
  IMAGE ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563
  วันอาทิตย์, 28 มิถุนายน 2563
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ  2563  ... Read More...
  IMAGE งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562
  รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 >> ดาวน์โหลด... Read More...
  IMAGE ธกส.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ
  วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562
  วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ธกส.สาขาเลาขวัญ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรสังคม (csr) พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองผือด้วยการทาสีอาคารเรียน ปลูกผักสวนครัว... Read More...
  IMAGE โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองผือ
  วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562
  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะจาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมกับได้มอบสื่อการเรียนการสอน... Read More...
  IMAGE นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์ ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมห้องสมุด
  วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายบุญชู  ลิ่มอติบูลย์ เจ้าของกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้มาติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง... Read More...
  IMAGE ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านหนองผือ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร
  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลาขวัญ ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ในโครงการโรงเรียนธนาคาร... Read More...
  IMAGE กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์
  วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562
  วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม... Read More...

  dlit58 kan1 tuifree

  ข่าวการศึกษา

  wed1

  73

  72