การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างนำนักเรียนชั้นอนบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้นอกสถานที่ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตลาดสามชุก วัดเขาทำเทียม

  วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างนำนักเรียนชั้นอนบาล2...

  วันพุธ, 27 กันยายน 2566 11:02
 • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศ เป็นสถานศึกษที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศ...

  วันพุธ, 27 กันยายน 2566 10:53
 • ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

  ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

  วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 12:05
 • การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 12:01
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

การเปดเผยขอมลสาธรณะ

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information form download ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4532940
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2934
2651
15083
4493865
70014
110933
4532940

Your IP: 34.204.181.91
2023-09-28 23:46

fileกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบแจ้งความต้องการวิชาเอก>>ดาวน์โหลด New

แบบคำขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอมีบัตร(บำนาญ)ข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอมีบัตรลูกจ้างประจำ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอมีบัตร(บำนาญ-ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน)>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอย้ายครู>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง(เงินเดือน)>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ>>ดาวน์โหลด

แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน>>ดาวน์โหลด

ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีบรรจุใหม่) >>ดาวน์โหลด

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง>>ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอการพัฒนาครูฯ>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอปรับวุฒิใหม่ ปี 59>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ>>ดาวน์โหลด

แบบคำขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลตามสามี>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในสมุดประวัติและ ก.พ.7>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ>>ดาวน์โหลด New

แบบฟอร์มลูกจ้างประจำขอลาออก>>ดาวน์โหลด

แบบหนังสือแจงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย>>ดาวน์โหลด

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด>>ดาวน์โหลด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

wed1