สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0076

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0075

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0019

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0024

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0025

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0006

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0016

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0013

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0039

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0060

สงเสรมคณธรรม ๑๙๐๘๒๗ 0070

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกุ่มจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์ ณ วัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน)ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมของเราให้นักเรียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ทำวัตรเช้า ชมวีดิทัศประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร,การปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังบรรยายจุดประสงค์การทำสมาธิ อิริยาบถ4 ,บริกรรม ประโยชน์ของสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ สมาธิกับการเรียน , สันทนาการนิทานธรรมะเรื่องนกกระจาบ เรื่องรอยตะปู เรื่องชีวิตนกอินทรีย์ ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดลักขี 5 จบ สวดมนต์ทำวัตรเย็น มีการตอบคำถามเพื่อรับรางวัล