Get Adobe Flash player
การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4...

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:20
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อบรมครูภาษาอังกฤษใช้สื่อเกม และเพลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อบรมครูภาษาอังกฤษใช้สื่อเกม และเพลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน...

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:15
 • การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 3/2564

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:09
 • ครู กาญจน์ 4 ถอดบทเรียน มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา

  ครู กาญจน์ 4 ถอดบทเรียน มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

  วันเสาร์, 06 มีนาคม 2564 05:05
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Orakza2Odeantang2

Onhouse2

Oeducation

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1839222
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
661
1956
14094
1814969
13279
44841
1839222

Your IP: 3.238.186.43
2021-03-07 20:40

GF1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนว สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมต้อนรับนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 3” โดยมีนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบทบาทครูแนะแนวในการสนับสนุนโครงการฯ” ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

GF2

ทั้งนี้ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจง วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินงานของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และการจัดเตรียมตำแหน่งงานรองรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมทักษะด้านอาชีพ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายเกี่ยวกับการสำรวจและการจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ระดับโรงเรียน, ระดับต้นสังกัด, ระดับจังหวัด)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก และเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ชี้แจงเกี่ยวกับการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน การรับสมัครเข้าอบรม และการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ

GF3

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสวนาร่วมกัน เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” และเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวได้อภิปราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางการแนะแนวนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

GF4

GF5

wed1

73

72