MH1

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ้งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีจุดเน้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพ รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

MH2

MH3

MH4

MH5