Get Adobe Flash player
การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

 • การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2564

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ. 2564” ประเภทหน่วยงาน...

  วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 14:14
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ...

  วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 14:04
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน”

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference...

  วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 06:21
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 05:46
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ.สภชย2

นายสุภชัย ปุริสาย

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง2

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง3

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

รอง1

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2007997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1051
1795
10967
1984740
32335
48542
2007997

Your IP: 3.235.223.5
2021-06-18 09:03

JN1

        วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระพงษ์  มะโนขันธุ์  รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โดยมีครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 91 คน 

JN2

 

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้น ระหว่างวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM  เป็นการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้กับสถานศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังหลากหลายสามารถพัฒนาพหุปัญญา ทักษะ ทัศนคติและคุณค่าที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

JN13

 

        ทั้งนี้ มีนายไชยวัฒน์  อารีโรจน์  อาจารย์จากโรงเรียนวิสุทธรังษี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของหลักสูตรศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผลแบบทดสอบ  การวัดผลและประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะ  แผนการจัดการเรียนรู้กับการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ทั้งนี้ การอบรมทั้งสองวันจะมีการสรุปและตอบข้อซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

JN4

wed1

73

72