JT7

          วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมทางไกลในรูปแบบ Video Conference “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

JT2

JT3JT4