LV1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวโสภา สุวรรณธรรมศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จ โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้การ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

LV2

LV3