LX1

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM การนำเสนอนวัตกรรมจากชุดโครงการวิจัย “การยกระดับการศึกษาด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กเยาวชน และคนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี” และร่วมเสวนา หัวข้อ “Road Map การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

LX2

LX3

LX4