LW1

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการการใช้หลักสูตรต้านทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โดยมีครูวิชาการและครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 182 คน เข้าร่วมโครงการ

LW2

           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้รับเกียรติจากนายไชยวัฒน์ อารีโรจน์ อาจารย์จากโรงเรียนวิสุทธรังษี

LW3

          ด้านนายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความตระหนัก และให้ความสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตของโรงเรียน โดยสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

LW4