LY1

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ ติดตามออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีครูวิชาการ ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 284 คน และคณะทำงาน จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 304 คน เข้าร่วมการอบรม

 LY2

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถด้านองค์ความรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อและนวัตกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 LY8

นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีนโยบาย (1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 3 (2) พัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 100% มุ่งให้เด็กชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 อ่านออกเขียนได้ และการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (3) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 (4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (5) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (6) ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ (7) ส่งเสริมงานแนะแนว (8) ทักษะภาษาอังกฤษ และ (9) เทคโนโลยี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ