MA1

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังการแจ้งข้อราชการ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมพร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ

MA2

MA3

MA4