NM1

          วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับฟังการแถลงข่าวและเสวนา “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

NM3

NM2