NO1

          วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายจักรกฤษ อำพันทอง ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตตรวจราชการที่ 3 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ ZOOM และติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

NO2

NO3

NO4