PS1

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายจักรกฤษ อำพันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายประจักร์ หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถม ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย (นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์) ได้ชี้แจงการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาและแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยในการขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
PS2
PS4
 
PS5
 
PS3
Thank You : ข่าว : ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน