RL1

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 น.ส.สัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และน.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านรางพยอม และโรงเรียนบ้านหนองตาก้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้มอบพัดลมและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 RL2

          นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ทดสอบทักษะการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล และได้เน้นย้ำผู้บริหาร และคณะครู เกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยให้บูรณาการการอ่านออกเขียนได้ในทุกรายวิชา เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่แปลกใหม่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องมากยิ่งขึ้น

RL3

RL4