RM1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายบรรพจน์ ทัพซ้าย นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งมีนายจักรกฤษ อำพันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวนำหน้าเสาธง ทั้งนี้ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการ และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

RM2

RM3

RM4