RN1

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายบรรพจน์ ทัพซ้าย นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

RN2

RN3