RO1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย นายสมชาย คำเรียง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองปรือ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลาขวัญ นางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายจักรกฤษ อำพันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวณัฐธีรินต์ เอี่ยมรักษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

RO2

RO3