RU1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 20/2564 เพื่อแจ้งข้อราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC รวมทั้งร่วมกันวางแผน และติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำแก้วน้ำส่วนตัวเข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก รวมทั้งเป็นการลดขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

RU2

RU3

RU4

RU5