RW1

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.สัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านรางขาม และโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุนี เขต 4 ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร และคณะครู ได้รับทราบ และได้แนะนำให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดให้กับนักเรียนไปสู่ความสำเร็จด้านต่าง ๆ

RW2

RW3

RW4