RX1

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานการประชุมการชี้แจงการดำเนินการ Coaching และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

 RX2

          ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (นางสาวสายสุนีย์ ปทุมสูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง และนายอภิสิทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ)

RX3