UX1

          วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรับทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ท.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

UX2

UX3

UX4