0001เคารพธงชาต

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมประกอบด้วยเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคล ปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำกล่าวพันธะสัญญา เขตสุจริตและคำปฏิญาณตน ว่าจะเป็นคนดีของแผ่นดินมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4