stem

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561 และวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ในการนี้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4