การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ(Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพิเคชั่น ZOOM...

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 08:07
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:54
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 13/2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:50
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:41
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ. New

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amsssmsskan4mail kan4chrms54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

รมว

ศธ65

ศธ66

สพฐ64 65

สพฐ66

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

แบบ 2565mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2536313
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1227
1959
8732
2516769
36256
28200
2536313

Your IP: 18.232.52.135
2022-05-26 11:38

II1

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด จำนวน 91 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม

 II2

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางบุบผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับปฐมวัย สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแนวทางในการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ครูส่งเสริม ปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับปฐมวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ

 II3

          นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เจริญเติบโตในอัตราสูงสุดเป็นสิ่งที่เด็กควรจะได้รับการส่งเสริมปลูกฝังอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำไปสู่พฤติกรรมที่ดีงามเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้กับครูปฐมวัย อีกทั้งครูสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมต่อไป

wed1

73

72