per001

 

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน Download

องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน Download

องค์ประกอบการประเมินแลตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น Download

แนวทางการพิจารณาเทียบเคียงมาตรฐานการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอน Download