iconประกาศ

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่o ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ประกาศรบยายตวชวดการขอยายแบบคำรองขอยาย