พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ลำดับ วันที่ เลที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
1 19/04/2561  - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์
2 24/09/2561 ที่ กค 04102./ว431 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐกานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์
05/10/2561 ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์
4 14/11/2561 ด่วนมาก ที่ กค 0409.2ฝว123 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์