ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
1     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ.2549แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พ.ศ.2555 ไฟล์
2  22/09/2549   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ.2549  ไฟล์
3 25/12/2552  ที่กค0406.4/ว485 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่2)พ.ศ.2552  ไฟล์
4 17/9/2555   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)  ไฟล์
5 15/11/2550 ที่กค0409.6/ว399 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ  ไฟล์
6 25/11/2556  ที่ศธ04002/ว3207 ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  ไฟล์
7  29/09/2557 ที่ศธ04002/ว2812 การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ไฟล์
8 10/10/2560 ด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.2/395 การจัดอาหารอาหารว่างและเครื่องดืมและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ.2549ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ.2553หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐนั้น  ไฟล์
9 9/3/2561  ด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.2/ว119 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์