ค่าเช่าบ้าน

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 11/12/2547   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  ไฟล์
   2  10/12/2550   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ไฟล์
   3 18/12/2552   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  ไฟล์
   4 9/10/2556   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556  ไฟล์
   5 22/11/2561   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561  ไฟล์
   6 1/11/2549   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549  ไฟล์
   7  16/12/2552   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552   ไฟล์
   8  5/9/2560 ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว147 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560  ไฟล์
   9 12/3/2557 คำสั่ง สพฐ. ที่ 306/2557 มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ  ไฟล์
   10 12/2/2562  ที่ ศธ 04002/ว691 มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  ไฟล์