Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษ อำพันทอง...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:47
 • การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

  การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:32
 • การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:24
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 10:18
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม 3

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2232924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1912
1767
9883
2213028
44650
51884
2232924

Your IP: 3.236.232.99
2021-10-28 18:04

การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ เลที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 24/02/2560   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   2 23/08/2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   3  23/08/2560 กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   4  23/08/2560  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   5  23/08/2560  กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  ไฟล์
   6 23/08/2560 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   7  23/08/2560  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560  ไฟล์
   8  23/08/2560   กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  ไฟล์ 
   9  23/08/2560   กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560  ไฟล์
  10 24/08/2560 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ไฟล์
  11 6/10/2560 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  ไฟล์
  12 6/11/2560 ที่ ศธ 04002/ว5000 แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน  ไฟล์
  13 2/2/2561 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561  ไฟล์
  14 14/03/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
  15  23/03/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว155 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา  ไฟล์
  16  9/04/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
17  23/04/2561 ที่ กค 0433/ว191 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
  18 26/04/2561 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง  ไฟล์
  19 2/5/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว208 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา  ไฟล์
  20 7/5/2561 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79  ไฟล์
  21 7/5/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว220 การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4  ไฟล์
  22 4/06/2561  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย  ไฟล์
  23 4/6/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว259 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  ไฟล์
  24 5/6/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว260 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟล์
  25 25/06/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว289 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า  ไฟล์
  26 22/08/2561 กฎกระทรวง  กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ไฟล์
  27 24/08/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว379 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม  ไฟล์
  28 6/9/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ไฟล์
  29 17/09/2561 ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว417 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ไฟล์
  30 17/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว414 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไฟล์
  31 21/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว427 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล  ไฟล์
32 3/10/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
  33 9/10/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว460 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไฟล์
  34 1/11/2561   ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 4)  ไฟล์
  35 9/11/2561 ที่ กค 0403.2/ว500 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)  ไฟล์
  36  20/11/2561     ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2   ไฟล์
  37  28/11/2561   ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3  ไฟล์
  38 11/12/2561  ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)   ไฟล์
  39  20/12/2561 ที่ กค(กรท) 0405.3/ว564 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  ไฟล์

wed1

73

72