การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ เลที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 24/02/2560   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   2 23/08/2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   3  23/08/2560 กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   4  23/08/2560  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   5  23/08/2560  กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  ไฟล์
   6 23/08/2560 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   7  23/08/2560  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560  ไฟล์
   8  23/08/2560   กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  ไฟล์ 
   9  23/08/2560   กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560  ไฟล์
  10 24/08/2560 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ไฟล์
  11 6/10/2560 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  ไฟล์
  12 6/11/2560 ที่ ศธ 04002/ว5000 แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน  ไฟล์
  13 2/2/2561 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561  ไฟล์
  14 14/03/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
  15  23/03/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว155 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา  ไฟล์
  16  9/04/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
17  23/04/2561 ที่ กค 0433/ว191 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
  18 26/04/2561 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง  ไฟล์
  19 2/5/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว208 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา  ไฟล์
  20 7/5/2561 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79  ไฟล์
  21 7/5/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว220 การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4  ไฟล์
  22 4/06/2561  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย  ไฟล์
  23 4/6/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว259 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  ไฟล์
  24 5/6/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว260 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟล์
  25 25/06/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว289 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า  ไฟล์
  26 22/08/2561 กฎกระทรวง  กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ไฟล์
  27 24/08/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว379 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม  ไฟล์
  28 6/9/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ไฟล์
  29 17/09/2561 ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว417 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ไฟล์
  30 17/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว414 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไฟล์
  31 21/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว427 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล  ไฟล์
32 3/10/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
  33 9/10/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว460 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไฟล์
  34 1/11/2561   ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 4)  ไฟล์
  35 9/11/2561 ที่ กค 0403.2/ว500 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)  ไฟล์
  36  20/11/2561     ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2   ไฟล์
  37  28/11/2561   ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3  ไฟล์
  38 11/12/2561  ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)   ไฟล์
  39  20/12/2561 ที่ กค(กรท) 0405.3/ว564 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  ไฟล์