การประชุม และเปิดงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุม และเปิดงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์...

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้...

กิจกรรม symposium นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรม symposium นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้...

 • การประชุม และเปิดงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  การประชุม และเปิดงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา...

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 11:04
 • ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 11:00
 • นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

  นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 10:56
 • กิจกรรม symposium นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  กิจกรรม symposium นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 10:52
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ผู้บริหาร สพป. กจ 4

 • ผอ.นิพนธ์
 • รองบรรพจน์
 • รองณัฐธยาน์
 • รองไตรรัตน์

การเปดเผยขอมลสาธรณะ

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information form download ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4512644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
789
1305
18779
4481614
49718
110933
4512644

Your IP: 44.200.101.84
2023-09-22 11:05

203522

IMAGE การประชุม และเปิดงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”
วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ รองผู้อำนวยการ... Read More...
IMAGE ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566
วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้ นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ... Read More...
IMAGE นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวสัทธา สืบดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์... Read More...
IMAGE กิจกรรม symposium นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ... Read More...
IMAGE การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2566
วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้ นายกษิดิ์เดช เอี่ยมกระสินธ์ุ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ... Read More...
IMAGE ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2566
ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน   Read More...
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.กจ.4
วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา... Read More...
IMAGE ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2566
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   -... Read More...
IMAGE ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2566
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย Read More...
IMAGE กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์, 15 กันยายน 2566
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566        วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566... Read More...
IMAGE กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2566
วันอังคาร, 05 กันยายน 2566
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง 1 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี Read More...
IMAGE กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านช่องด่าน ปีการศึกษา 2566
วันจันทร์, 04 กันยายน 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค และ วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอหนองปรือ "หนองปรือเกมส์ ครั้งที่ 12"
วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566
การแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอหนองปรือ หนองปรือเกมส์ ครั้งที่ 12 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี Read More...
IMAGE การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2566
การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน Read More...
IMAGE กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2566
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน  Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกรกฎาคม 2566
วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกรกฎาคม 2566     Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมิถุนายน 2566
วันเสาร์, 22 กรกฎาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมิถุนายน 2566 Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤษภาคม 2566
วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤษภาคม 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนเมษายน 2566
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนเมษายน 2566 Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมีนาคม 2566
วันศุกร์, 21 เมษายน 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมีนาคม 2566 Read More...

แบนเนอร 2

ผลงาน สอ นวตกรรมผลงาน E book ของครในสงกด สพป.กาญจนบร เขต 4

IMAGE รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค...
วันพุธ, 13 กันยายน 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก... Read More...
IMAGE ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2566
ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน   Read More...
IMAGE ...
วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566
... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครู...
วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี... Read More...
IMAGE วันฉัตรมงคล
วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566
วันฉัตรมงคล... Read More...
IMAGE แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อม
วันอังคาร, 20 กันยายน 2565
ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8imFN3Gw3KzuMr3_1M8znl_JfywDl0YIPBy2DPpx_rSalg/viewform Read More...
IMAGE แบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ด้าน
วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2565
Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์
วันพุธ, 27 เมษายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมโอกาสฯ “พาน้องกลับมาเรียน”
วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE แผนนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.2566
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2566
แผนนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลมีเดียกลาง (Kan4 Cloud) ผ่านระบบ Next Cloud
วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2566
วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE โหลดเกียรติบัตรการอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
วันเสาร์, 02 กรกฎาคม 2565
ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม... Read More...
IMAGE Download File Kan4 Excellence
วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
Read More...
IMAGE ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss
วันพุธ, 14 กันยายน 2565
ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss     ดาวโหลดได้ที่นี่   Read More...

form form001formmas02banner6 IQA4bulinding004itaa4

เกิดข้อผิดพลาด
 • Could not create image:
  /home/kangoth/domains/kan4.go.th/public_html/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09/f_150_150_16777215_3019_รายชอผมสทธเขารบการคดเลอกบคคลเพอบรรจและแตงตงใหดำรงตำแหนงรองผอำนวยการสถานศกษาและผ.png.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/kangoth/domains/kan4.go.th/public_html/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09
 • Could not create image:
  /home/kangoth/domains/kan4.go.th/public_html/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09/t_150_150_16777215_3019_รายชอผมสทธเขารบการคดเลอกบคคลเพอบรรจและแตงตงใหดำรงตำแหนงรองผอำนวยการสถานศกษาและผ.png.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/kangoth/domains/kan4.go.th/public_html/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09
 • Could not create image:
  /home/kangoth/domains/kan4.go.th/public_html/home/modules/mod_globalnews/thumbs/00/t_150_150_16777215_3020_รายชอผมสทธเขารบการคดเลอกบคคลเพอบรรจและแตงตงใหดำรงตำแหนงรองผอำนวยการสถานศกษาและผ.png.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /home/kangoth/domains/kan4.go.th/public_html/home/modules/mod_globalnews/thumbs/00
 • There was a problem loading image 2.png
 • There was a problem loading image 1.png

     ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

         ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
          ที่ตั้ง: 123/6 หมู่ 1 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
        โทรศัพท์: 0 3458 1588
        โทรสาร: 0 3458 1595
เบอร.jpg
        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: www.kan4.go.th
        แผนที่: แผนที่การเดินทาง

 

 

1.1

หลกเกณฑ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

dlit58 kan1 tuifree

wed1