Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษ อำพันทอง...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:47
 • การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

  การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:32
 • การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:24
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 10:18
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม 3

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2232824
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1812
1767
9783
2213028
44550
51884
2232824

Your IP: 3.236.232.99
2021-10-28 17:15

anti2

thai eng

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • โครงสร้าง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • Q&A
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • Social Network
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี
       รอบ 6 เดือน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
       ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • E-Service
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
       บุคคล
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
       การจัดหาพัสดุ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ประจำปี
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
       ประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
       มิชอบ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       ภายในหน่วยงาน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
       ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 •    

  [ Download Code]

  wed1

  73

  72