การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ(Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพิเคชั่น ZOOM...

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 08:07
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การประชุมชี้แจงแนวทางการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:54
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 13/2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:50
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 07:41
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม ผอ. New

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amsssmsskan4mail kan4chrms54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

รมว

ศธ65

ศธ66

สพฐ64 65

สพฐ66

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

แบบ 2565mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2536308
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1222
1959
8727
2516769
36251
28200
2536308

Your IP: 18.232.52.135
2022-05-26 11:36

oie4

ข้อมูลติดต่อสอบถามภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำถามที่พบบ่อย(Q&A)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

A: - กรณีสถานศึกษาลืมรหัสผ่านระบบ AMSS++, DMC, EMIS, G-Code, B-OBEC ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร. 0 3458 1588 ต่อ 101

     - กรณีสถานศึกษาลืมรหัสผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 3458 1588 ต่อ 114

     - กรณีสถานศึกษาลืมรหัสผ่านระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS ให้ติดต่อกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โทร. 0 3458 1588 ต่อ 115

A: สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ DMC ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ขอออกเลขรหัสนักเรียนในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร ( G-Code) ที่ www.gcode.moe.go.th

2. นำเลข G ที่ได้จากระบบ G-Code ไปบันทึกในระบบ DMC ที่หัวข้อ +เพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

A: การจัดการศึกษาให้กับสามเณรหรือพระสงฆ์ มิใช่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไม่สามารถรับสามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปได้

กลุ่มบริหารงานบุคคล

A: ใช่ การย้ายกรณีพิเศษสามารถส่งคำร้องได้ตลอดทั้งปี

A: แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (www.kan4.go.th) ในหัวข้อ DOWNLOAD หรือกรณีที่มาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถรับแบบฟอร์มต่างๆ ได้บริเวณลิ้นชักหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

A: ดาวโหลดแบบคำขอเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) จากหน้าเว็บไซต์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบเอกสารตามที่อธิยายไว้ท้ายแบบคำขอ

A: 1. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1)

    2. แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

    3. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)

    4. แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลประเมินและเอกสารหลักฐาน 5 ปีการศึกษา(แบบ สวฐ.)

    5. ตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

    6. PLC

A : 1. แบบสรุปการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ พร้อมข้อสังเกต ครั้งที่ 1,2,3,4

     2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1ใบ

A: เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการขอการปรับวุฒิมีดังนี้

1.แบบใบคำร้องขอปรับวุฒิตาม ว25 ปี 2559

2.สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด

3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด

4.สำเนาหลักฐานรายงานการไปศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 1 ชุด

5.สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง จำนวน 1 ชุด

6.สำเนาทะเบียนประวัติ ฯ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด

7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : ให้ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอปรับวุฒิกรอกข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแบบใบคำร้องขอปรับวุฒิให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อดำเนินการต่อไป

A: ท่านสามารถดาวโหลดข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ต่าง ๆ ได้ทาง https://www.kan4.go.th/

กลุ่มนโยบายและแผน

A: งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว)สามารถใช้ได้ ดังนี้

1. ในสถานการณ์ปกติ สามารถใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

    1.1 งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ภารโรง)

    1.2 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

    1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

2. ในสถานการณ์ COVID-19 สามารถใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูได้ เช่น

    2.1 การเช่าซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์ สำหรับการสื่อสารทางไกล

    2.2 การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของครู

    **ทั้งนี้ โรงเรียนปรับแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

    **ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานึกษาขั้นพื้ฐาน

A: งบเงินอุดหนุนรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถใช้ได้ ดังนี้

1. ในสถานการณ์ปกติ นำไปจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่

    1.1 กิจกรรมวิชาการ

    1.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ

    1.3 กิจกรรมทัศนศึกษา

    1.4 กิจกรรมการบริการ ICT

2. ในสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรมที่ 5. นำไปใช้

    2.1 การผลิตสื่อการเรียนการสอนใบงาน/แบบฝึกหัด

    2.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ)

    2.3 สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิมหรือชั่วโมง อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

A: งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สามารถใช้ได้ ดังนี้

1. ในสถานการณ์ปกติ สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน/หรือผู้ปกครอง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ปกครองสามารถนำเงินค่าอุปกรณ์การเรียนไปซื้ออินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

A: กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. การดำเนินการ ดังนี้

    1.1 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้น

    1.2 รายงานเหตุการณ์และความเสียหายเบื้องต้น ให้ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทราบในทันที (ทางโทรศัพท์)

    1.3 รายงานให้อำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ และกลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงนับ จากเวลาที่เกิดเหตุ ระบุวันที่ เวลา และสถานที่เกิดเหตุ

    1.4 เวรรักษาความปลอดภัยรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

    1.5 เมื่อภัยสงบให้ดำเนินการ ดังนี้

      1.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับโรงเรียน

      1.5.2 คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

      1.5.3 โรงเรียนดำเนินการของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยปกติไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดเหตุ โดยการเสนอเอกสารไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. ให้แนบเอกสาร ดังนี้

    2.1 ภาพถ่ายสภาพความเสียหายที่ชัดเจน ระบุรายละเอียดตามรายการงบประมาณที่ขอซ่อมแซม พร้อมรับรองเอกสาร

    2.2 บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

      - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันหยุดราชการหรือเวลากลางคืน ให้ใช้บันทึกการอยู่เวร

      - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันปกติ (วันทำการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รายงาน

      - สำเนาบันทึกสมุดการอยู่เวรของครูเวรประจำโรงเรียนที่มีการระบุ วัน เวลา ในการเกิดภัยธรรมชาติ

    2.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับโรงเรียน

    2.4 บันทึกผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ระดับโรงเรียน

    2.5 รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยถ้าเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม ต้องแนบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 มาพร้อมด้วย

    2.6 สำเนาทะเบียนที่ราชพัสดุในส่วนของอาคารเรียน อาคารประกอบที่ต้องการของบประมาณ ค่าซ่อมแซมพร้อมรับรองเอกสาร

3. ส่งเอกสารตามข้อ 2.1–2.6 อย่างละ 2 ชุด ให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อดำเนินการต่อไป

4. เฉพาะโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยให้นำประมาณการซ่อมแซมโรงเรียนให้ สพป.ตรวจสอบแล้วนำฉบับที่ ตรวจสอบแล้วจัดส่งอำเภอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติอำเภอ(ค.ช.อ.ภ.) จากนั้นให้สำเนารายงานการประชุมของ ค.ช.อ.ภ. พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เสนอ สพป. เพื่อประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด นำข้อมูลรายละเอียดเข้าวาระการ พิจารณาของ ค.ช.ภ.จ. หากได้รับความเห็นชอบแล้ว สพป.จะได้เสนอของบประมาณจาก สพฐ.ต่อไป

wed1

73

72