Get Adobe Flash player
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษ อำพันทอง...

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์...

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:47
 • การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

  การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:32
 • การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 16:24
 • สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนากาแฟ) ครั้งที่ 17/2564

  วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 10:18
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564-2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *****

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ผอ เขต

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วงกลม รอง 1

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม รอง 2

นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

line002

วงกลม 3

นายนฐกร แสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

53amss54Monry 01 copy 55kan reportObecmailsentmail copyload forrmMonney kan

Next cloud Kan4

nextcloud logo 703x380

Login Form

ระบบสารสนเทศ

dmc62

dmc report

23

25

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาคณภาพการศกษา

แผนปฏบตการ

แผนการใชงบ

ตดตาม

รายงานผลดำเนนงาน

DLIT Classroom

dlit 1

STEM Logo

รายงานผล ARS/KRS

ARS

KRS

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

Otdlong2

ppb63

ttng2

ติดต่อสอบถาม

E-Service

bulinding00464mm8mm2 4mm4

mm6

mm10

obecmail2

vck1

kmnew

law law001

คู่มือสารสนเทศ

tababc009tababc010tababc011tababc012

tababc013tababc014tababc015tababc016

เว็บไซต์โรงเรียน

nongpeu2

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

2232938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1926
1767
9897
2213028
44664
51884
2232938

Your IP: 3.236.232.99
2021-10-28 18:12

oie4

oit4

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
f01รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
f01พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
f01พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546
f01พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
f01พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
f01พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย (กลุ่มอำนวย)
f01พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎหมาย (กลุ่มนโยบายและแผน)
f01เบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
f01ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
กฏหมาย (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
f01พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
กฎหมาย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
f01หลักเกณฑ์ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
f01พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
f01กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
f01กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
f01กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
f01กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
f01กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
f01ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 กฎหมาย (กลุ่มกฎหมายและคดี)
f01กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
f01กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
f01พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าช้านราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
f01พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
f01พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
กฎหมาย (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ)
f01พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2561
f01พ.ร.บ.การศึกษแห่งชาติ พ.ศ. 2545
f01พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562
f01พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
f01พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
f01กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
f01แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
f01คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร พ.ศ. 2551
f01มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
f01หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
f01หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560
 กฎหมาย/ระเบียบการเงินการคลัง
f01พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
f01ระเบียบการเงินการคลัง
    f002ระเบียบการเบิกจ่าย
    f002ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    f002ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
    f002ค่าเช่าบ้าน
    f002ค่ารักษาพยาบาล
    f002ค่าการศึกษาบุตร 
    f002กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน 
    f002การจัดซื้อจัดจ้าง
    f002ค่าสาธารณูปโภค
    f002การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)
    f002เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค 
f01กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    f002เงินอุดหนุน

wed1

73

72