ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายไตรรัตน์...

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย...

 • ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

  ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษา...

  วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566 17:21
 • นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่...

  วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566 16:28
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (IIT)

  ...

  วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566 16:24
 • วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา สุทธิไส ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวนั

  วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายไตรรัตน์...

  วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566 08:47
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ผู้บริหาร สพป. กจ 4

 • ผอ.นิพนธ์
 • รองบรรพจน์
 • รองณัฐธยาน์
 • รองไตรรัตน์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การบริหารงาน

การดำเนินการ ด้านการบริหารงาน ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การบริหารงานเงินงบประมาณ

การดำเนินการ ด้านการบริหารงานเงินงบประมาณ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การบริหารและพัฒนาทรับยากรบุคคล

การดำเนินการ ด้านการบริหารและพัฒนาทรับยากรบุคคล ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการ ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
การดำเนินการการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการ ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการ ด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รายละเอียด

ITA2566

การเปดเผยขอมลสาธรณะ

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information from donwload ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4133054
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2256
2647
18428
4067976
31061
115642
4133054

Your IP: 3.233.219.103
2023-06-10 03:59

สสส

IMAGE ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา สุทธิไส... Read More...
IMAGE นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "โรงเรียนวิถีใหม่ ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัย"
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์ นางวันวิสา ศรีคูบัว ศึกษานิเทศก์ และนายชัยสิทธิ์ รัตนบัลลัง... Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (IIT)
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา สุทธิไส ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวนั
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2566
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา สุทธิไส... Read More...
IMAGE ร่วมรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2566
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางสาวพิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข นางวันวิสา ศรีคูบัว และนางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ ทัศน์ทอง... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"
วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2566
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางสาวณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2566
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 11  พฤษภาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการสรรหา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
วันศุกร์, 28 เมษายน 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read More...
IMAGE สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
วันอังคาร, 25 เมษายน 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔... Read More...
IMAGE ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทงภารศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ครั้งที่ 1
วันอังคาร, 25 เมษายน 2566
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทงภารศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ครั้งที่ 1 รายละเอียด...   มีข้อสงสัย... Read More...
IMAGE การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านช่องด่าน
วันจันทร์, 30 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านช่องด่าน ขอแสดงความยินดีกับ1. เด็กหญิงดาวิกา ภุมรินทร์2. เด็กหญิงมณีรัตน์ สืบแจ้ง3. เด็กชายภูผา แก้วบัวดี ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2565
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ... Read More...
IMAGE การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
                       การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน... Read More...
IMAGE วันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565
นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประกอบพิธีราชสดุดี ถวายพวงมาลัยพระกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... Read More...
IMAGE กิจกรรม จิตอาสา โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2565
11 พ.ย. 2565 นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ พร้อมด้วยนายภิรักษ์สิทธิ์ ศศิวิริยะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤษภาคม 2566
วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤษภาคม 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนเมษายน 2566
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนเมษายน 2566 Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมีนาคม 2566
วันศุกร์, 21 เมษายน 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมีนาคม 2566 Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมกราคม 2566
วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมกราคม 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนธันวาคม 2565
วันพุธ, 04 มกราคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนธันวาคม 2565   Read More...

แบนเนอร 2

ผลงาน สอ นวตกรรมผลงาน E book ของครในสงกด สพป.กาญจนบร เขต 4

IMAGE คู่มือสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566
วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566
คู่มือสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 : สอบครูผู้ช่วย 2566   Read More...
IMAGE ตัววอย่าง เอกสารหลักฐานใบประกอบวิชาชีพครู ที่สามารถใช้สมัครแข่งขัน : สอบครูผู้ช่วย 2566
วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566
ตัววอย่าง เอกสารหลักฐานใบประกอบวิชาชีพครู... Read More...
IMAGE แผนผังและแผนที่การรับสมัครสอบ : สอบครูผู้ช่วย 2566
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
แผนผังการรับสมัครสอบ : สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนที่... Read More...
IMAGE ตัวอย่างใบสมัครสอบแข่งขัน : สอบครูผู้ช่วย 2566
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
ตัวอย่างใบสมัครสอบแข่งขัน : สอบครูผู้ช่วย 2566 Read More...
IMAGE วันฉัตรมงคล
วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566
วันฉัตรมงคล... Read More...
IMAGE แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อม
วันอังคาร, 20 กันยายน 2565
ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8imFN3Gw3KzuMr3_1M8znl_JfywDl0YIPBy2DPpx_rSalg/viewform Read More...
IMAGE แบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ด้าน
วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2565
Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์
วันพุธ, 27 เมษายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมโอกาสฯ “พาน้องกลับมาเรียน”
วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลมีเดียกลาง (Kan4 Cloud) ผ่านระบบ Next Cloud
วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2566
วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE โหลดเกียรติบัตรการอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
วันเสาร์, 02 กรกฎาคม 2565
ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม... Read More...
IMAGE Download File Kan4 Excellence
วันพุธ, 17 มีนาคม 2564
Read More...
IMAGE ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss
วันพุธ, 14 กันยายน 2565
ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss     ดาวโหลดได้ที่นี่   Read More...

form form001formmas02banner6 IQA4bulinding004itaa4

1.1

หลกเกณฑ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

dlit58 kan1 tuifree

wed1