โสภณ5โสภณ1โสภณ3โสภณ2โสภณ4โสภณ6

สายครูผู้สอน
นายโสภณ บุญเรืองรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
1. ชื่อรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 “ระดับดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทวิชาชีพครู
4. ชื่อรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ รองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
4. ชื่อรางวัล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

  • รายละเอียดรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น">>Download
  • รายละเอียดรางวัล "คุรุสดุดี">>Download
  • รายละเอียดรางวัล "OBEC AWARDS">>Download
  • รายละเอียดรางวัล "คนดีศรีกาญจน์ศึกษา">>Download