s03

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และเครื่องมือประเมินนักเรียนและ

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

http://bet.obec.go.th/index/?p=6746