file กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

แบบขอใช้งานระบบประชุมทางไกล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 >> กดที่นี่

zoom

แบบฟอร์มขอรับข้อมูลสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (PDF)New!!>>ดาวน์โหลด

แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ>>ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ (PDF)>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ (WORD)>>ดาวน์โหลด