fileกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขออนุมัติยืมเงิน>>ดาวน์โหลด

ส่งใช้เงินยืม>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถยนต์ส่วนตัว) >>ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถโดยสารประจำทาง) >>ดาวน์โหลด

ขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ>>ดาวน์โหลด

สมุดขออนุญาตไปราชการ>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบยืมพัสดุ>>ดาวน์โหลด

ใบเสร็จรับเงิน>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล>>ดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร>>ดาวน์โหลด

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน>>ดาวน์โหลด