fileกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา>>ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบิัตการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 >>ดาวน์โหลด

รายชื่อครูที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online ปี 2562>>ดาวน์โหลด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ>>ดาวน์โหลด

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู>>ดาวน์โหลด

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ>>ดาวน์โหลด

คู่มือระบบ TEPE Online>>ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ>>ดาวน์โหลด

แบบขอไปศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท>>ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน TEPE Online แต่ละสิทธ์>>ดาวน์โหลด