ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์...

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย...

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายบรรพจน์...

 • ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

  ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:58
 • การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 1/2566

  การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:22
 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:17
 • ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

  ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:13
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

ผู้บริหาร สพป. กจ 4

 • ผอ01
 • รอง01

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budget B obec emfnscr cct thai school lunch information from donwload ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

ขอมลสารสนเทศ

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooeคมอ AMSSคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

3864878
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
296
1753
2049
3840552
93116
78635
3864878

Your IP: 34.232.62.64
2023-03-27 02:24
IMAGE ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน
วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี... Read More...
IMAGE การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา... Read More...
IMAGE การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา
วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางบุบผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์... Read More...
IMAGE ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน
วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี... Read More...
IMAGE การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2566)
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายจักรกฤษ อำพันทอง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวสัทธา สืบดา ผอ.กลุ่มนิเทศ... Read More...
IMAGE การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 8/2566
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2566
"สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล" สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566... Read More...
IMAGE การประชุมชี้แจ้งคณะกรรมการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มตัวอย่าง สพฐ. 9 โรงเรียน)
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2566
  1.คู่มือการดำเนินงานประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2565  ... Read More...
IMAGE ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 (2)
วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...
IMAGE เอกสารคู่มือ แนวทางดำเนินการให้เด็กอยู่ในระบบจนจบการศึกษาภาค บังคับ และการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือ แนวทางดำเนินการให้เด็กอยู่ในระบบจนจบการศึกษาภาค บังคับ และการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน     คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง... Read More...
IMAGE การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านช่องด่าน
วันจันทร์, 30 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านช่องด่าน ขอแสดงความยินดีกับ1. เด็กหญิงดาวิกา ภุมรินทร์2. เด็กหญิงมณีรัตน์ สืบแจ้ง3. เด็กชายภูผา แก้วบัวดี ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2565
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ... Read More...
IMAGE การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565
                       การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน... Read More...
IMAGE วันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565
นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประกอบพิธีราชสดุดี ถวายพวงมาลัยพระกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... Read More...
IMAGE กิจกรรม จิตอาสา โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2565
11 พ.ย. 2565 นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ พร้อมด้วยนายภิรักษ์สิทธิ์ ศศิวิริยะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมกราคม 2566
วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนมกราคม 2566   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนธันวาคม 2565
วันพุธ, 04 มกราคม 2566
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนธันวาคม 2565   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565
วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2565
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565 Read More...
IMAGE จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนตุลาคม 2565
วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2565
จดหมายข่าวกาญจน์ 4 เดือนตุลาคม 2565 Read More...

แบนเนอร 2

ผลงาน สอ นวตกรรมผลงาน E book ของครในสงกด สพป.กาญจนบร เขต 4

IMAGE ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2566
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง... Read More...
IMAGE แผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
วันพุธ, 14 กันยายน 2565
แผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565 สพป.กาญจนบุรี เขต 4   Read More...
IMAGE หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2565
<<หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> 1.... Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)... Read More...
IMAGE รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์
วันพุธ, 27 เมษายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมโอกาสฯ “พาน้องกลับมาเรียน”
วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4... Read More...
IMAGE ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss
วันพุธ, 14 กันยายน 2565
ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss     ดาวโหลดได้ที่นี่   Read More...

form form001formmas02banner6 IQA4bulinding004itaa4

1.1

หลกเกณฑ

dlit58 kan1 tuifree

wed1