ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์...

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย...

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นายบรรพจน์...

 • ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

  ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:58
 • การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 1/2566

  การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:22
 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:17
 • ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

  ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเงิน

  วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:13
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budget B obec emfnscr cct thai school lunch information from donwload ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

ขอมลสารสนเทศ

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooeคมอ AMSSคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

3864657
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
1753
1828
3840552
92895
78635
3864657

Your IP: 34.232.62.64
2023-03-27 00:59

oie4

ข้อมูลติดต่อสอบถามภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำถามที่พบบ่อย(Q&A)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

A: - กรณีสถานศึกษาลืมรหัสผ่านระบบ AMSS++, DMC, EMIS, G-Code, B-OBEC ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร. 0 3458 1588 ต่อ 101

     - กรณีสถานศึกษาลืมรหัสผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 3458 1588 ต่อ 114

     - กรณีสถานศึกษาลืมรหัสผ่านระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS ให้ติดต่อกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โทร. 0 3458 1588 ต่อ 115

A: สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ DMC ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ขอออกเลขรหัสนักเรียนในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร ( G-Code) ที่ www.gcode.moe.go.th

2. นำเลข G ที่ได้จากระบบ G-Code ไปบันทึกในระบบ DMC ที่หัวข้อ +เพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

A: การจัดการศึกษาให้กับสามเณรหรือพระสงฆ์ มิใช่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไม่สามารถรับสามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปได้

กลุ่มบริหารงานบุคคล

A: ใช่ การย้ายกรณีพิเศษสามารถส่งคำร้องได้ตลอดทั้งปี

A: แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (www.kan4.go.th) ในหัวข้อ DOWNLOAD หรือกรณีที่มาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถรับแบบฟอร์มต่างๆ ได้บริเวณลิ้นชักหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

A: ดาวโหลดแบบคำขอเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) จากหน้าเว็บไซต์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบเอกสารตามที่อธิยายไว้ท้ายแบบคำขอ

A: 1. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1)

    2. แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

    3. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)

    4. แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลประเมินและเอกสารหลักฐาน 5 ปีการศึกษา(แบบ สวฐ.)

    5. ตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

    6. PLC

A : 1. แบบสรุปการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ พร้อมข้อสังเกต ครั้งที่ 1,2,3,4

     2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1ใบ

A: เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการขอการปรับวุฒิมีดังนี้

1.แบบใบคำร้องขอปรับวุฒิตาม ว25 ปี 2559

2.สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด

3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด

4.สำเนาหลักฐานรายงานการไปศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 1 ชุด

5.สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง จำนวน 1 ชุด

6.สำเนาทะเบียนประวัติ ฯ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด

7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : ให้ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอปรับวุฒิกรอกข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแบบใบคำร้องขอปรับวุฒิให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อดำเนินการต่อไป

A: ท่านสามารถดาวโหลดข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ต่าง ๆ ได้ทาง https://www.kan4.go.th/

กลุ่มนโยบายและแผน

A: งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว)สามารถใช้ได้ ดังนี้

1. ในสถานการณ์ปกติ สามารถใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

    1.1 งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ภารโรง)

    1.2 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

    1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

2. ในสถานการณ์ COVID-19 สามารถใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูได้ เช่น

    2.1 การเช่าซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์ สำหรับการสื่อสารทางไกล

    2.2 การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของครู

    **ทั้งนี้ โรงเรียนปรับแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

    **ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานึกษาขั้นพื้ฐาน

A: งบเงินอุดหนุนรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถใช้ได้ ดังนี้

1. ในสถานการณ์ปกติ นำไปจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่

    1.1 กิจกรรมวิชาการ

    1.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ

    1.3 กิจกรรมทัศนศึกษา

    1.4 กิจกรรมการบริการ ICT

2. ในสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรมที่ 5. นำไปใช้

    2.1 การผลิตสื่อการเรียนการสอนใบงาน/แบบฝึกหัด

    2.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ)

    2.3 สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิมหรือชั่วโมง อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

A: งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สามารถใช้ได้ ดังนี้

1. ในสถานการณ์ปกติ สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน/หรือผู้ปกครอง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ปกครองสามารถนำเงินค่าอุปกรณ์การเรียนไปซื้ออินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

A: กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. การดำเนินการ ดังนี้

    1.1 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้น

    1.2 รายงานเหตุการณ์และความเสียหายเบื้องต้น ให้ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทราบในทันที (ทางโทรศัพท์)

    1.3 รายงานให้อำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ และกลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงนับ จากเวลาที่เกิดเหตุ ระบุวันที่ เวลา และสถานที่เกิดเหตุ

    1.4 เวรรักษาความปลอดภัยรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

    1.5 เมื่อภัยสงบให้ดำเนินการ ดังนี้

      1.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับโรงเรียน

      1.5.2 คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

      1.5.3 โรงเรียนดำเนินการของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยปกติไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดเหตุ โดยการเสนอเอกสารไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. ให้แนบเอกสาร ดังนี้

    2.1 ภาพถ่ายสภาพความเสียหายที่ชัดเจน ระบุรายละเอียดตามรายการงบประมาณที่ขอซ่อมแซม พร้อมรับรองเอกสาร

    2.2 บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

      - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันหยุดราชการหรือเวลากลางคืน ให้ใช้บันทึกการอยู่เวร

      - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันปกติ (วันทำการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รายงาน

      - สำเนาบันทึกสมุดการอยู่เวรของครูเวรประจำโรงเรียนที่มีการระบุ วัน เวลา ในการเกิดภัยธรรมชาติ

    2.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับโรงเรียน

    2.4 บันทึกผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ระดับโรงเรียน

    2.5 รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยถ้าเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม ต้องแนบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 มาพร้อมด้วย

    2.6 สำเนาทะเบียนที่ราชพัสดุในส่วนของอาคารเรียน อาคารประกอบที่ต้องการของบประมาณ ค่าซ่อมแซมพร้อมรับรองเอกสาร

3. ส่งเอกสารตามข้อ 2.1–2.6 อย่างละ 2 ชุด ให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อดำเนินการต่อไป

4. เฉพาะโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยให้นำประมาณการซ่อมแซมโรงเรียนให้ สพป.ตรวจสอบแล้วนำฉบับที่ ตรวจสอบแล้วจัดส่งอำเภอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติอำเภอ(ค.ช.อ.ภ.) จากนั้นให้สำเนารายงานการประชุมของ ค.ช.อ.ภ. พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เสนอ สพป. เพื่อประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด นำข้อมูลรายละเอียดเข้าวาระการ พิจารณาของ ค.ช.ภ.จ. หากได้รับความเห็นชอบแล้ว สพป.จะได้เสนอของบประมาณจาก สพฐ.ต่อไป

wed1