การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565

การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้...

ถอดบทเรียนในช่วงเสวนาวิชาการในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ ประจำปี 2566

ถอดบทเรียนในช่วงเสวนาวิชาการในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 19 กันยายน  2566 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ พร้อมงาน 2 ทศวรรษ สพฐ.

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ พร้อมงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. "สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย"

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์...

 • การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565

  การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 11:39
 • ถอดบทเรียนในช่วงเสวนาวิชาการในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ ประจำปี 2566

  ถอดบทเรียนในช่วงเสวนาวิชาการในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ ประจำปี 2566

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 11:27
 • การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

  การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 11:19
 • การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ พร้อมงาน 2 ทศวรรษ สพฐ.

  การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ พร้อมงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. "สานต่อพื้นฐานการศึกษา...

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 11:04
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

การเปดเผยขอมลสาธรณะ

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information form download ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4512935
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1080
1305
19070
4481614
50009
110933
4512935

Your IP: 44.200.101.84
2023-09-22 12:54

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ขอขอบพระคุณนายสมนึก แสงอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย นายสมศักดิ์  พลายระหาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย นายธนวินท์ สมานทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ ในโอกาสที่โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ได้นำนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ “โครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ ตำบลหนองฝ้าย ศึกษาแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ คอกปศุสัตว์ และ “บ้านน้ำดื่ม” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเทิดทูนสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รับทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน8AC92254 1C2A 4DE8 BAD8 02652CE32DA6

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

wed1